Aktuálne posolstvá Svätých ...

 

Drahé deti, som Matkou všetkých vás, a preto nebojte sa, lebo počujem vaše modlitby. Viem, že ma hľadáte, a preto prosím svojho Syna za vás - môjho Syna, ktorý je zjednotený s nebeským Otcom a Duchom Tešiteľom; môjho Syna, ktorý privádza duše do kráľovstva odkiaľ prišiel, kráľovstva pokoja a svetla. Deti moje, vám je daná sloboda, aby ste...
"Drahé deti, aj dnes vás pozývam k pokoju. Rozhodnite sa pre pokoj. Rozhodnite sa pre Ježiša. On je váš pokoj. Kráčajte spolu s ním. Buďte mojimi apoštolmi pokoja. Preto sa modlite a buďte neúnavní v modlitbe. Modlím sa za vás všetkých a za všetkých sa prihováram u svojho Syna. Ďakujem vám drahé deti za vytrvalosť. Za to, že konáte...
"Drahé deti aj dnes vás chcem zvláštnym spôsobom pozvať k Eucharistii. Nech bude svätá omša centrom vášho života. Drahé deti, nech je v prvom rade vo vašich rodinách Eucharistia. Rodina musí prichádzať na svätú omšu a oslavovať Ježiša. Ježiš musí byť centrom vášho života. Preto drahé deti, obnovte rodinnú modlitbu, vykročte s Ježišom. Ďakujem vám,...

4. júna večer o 22:00 pri Modrom kríži, Ivan Dragičević, mal tak ako zvyčajne, keď sa nachádza v Medžugorí, stretnutie so svojou modlitbovou skupinou, ktoré bolo otvorené i pre druhých pútnikov. Ivan a jeho modlitbová skupina sa modlili sv. ruženec ako prípravu na príchod Panny Márie. Panna Mária prišla po 22:00 a zjavenie trvalo okolo 6 minút. Po...


Vizionári - Boží proroci

Myrna Nazoure
Myrna Nazoure
Vizionári z Medjugorja
Vizionári z Medjugorja