Kontroverzné vyjadrenie pp.Františka o antikoncepcii

02.09.2018

Vatikán 18. februára (TK KBS) 

Počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z apoštolskej cesty v Mexiku sa Svätý Otec vyjadril k používaniu termínu tzv. "menšieho zla" v kontexte šírenia vírusu "Zika". Keďže jeho slová boli v médiách dezinterpretované, prinášame ich znenie v slovenskom preklade. Otázku v danej súvislosti položila pápežovi Paloma Garcia Ovejero z denníka Cope.Paloma Garcia Ovejero:

Svätý Otec, niekoľko týždňov trvá veľké znepokojenie vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky, ale aj v Európe, kvôli vírusu "Zika". Najväčšie riziko by sa týkalo tehotných žien: sú tu obavy. Niektorí predstavitelia navrhovali ísť na potrat alebo sa vyhnúť tehotenstvu. V tomto prípade: môže Cirkev vziať do úvahy koncept "menšieho zla"? 

https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160218036


Svätý Otec:

Potrat nie je "menšie zlo". Je to zločin. Je to odstránenie jedného pre záchranu druhého. To je to, čo robí mafia. Je to zločin, absolútne zlo. 

Čo sa týka "menšieho zla" - vyhnúť sa tehotenstvu je taký prípad - keď hovoríme v termínoch konfliktu medzi piatym a šiestym prikázaním. 

 Pavol VI. - veľký! - v ťažkej situácii, v Afrike, dovolil rehoľným sestrám použiť antikoncepčné prostriedky pre prípad znásilnenia. 

Netreba si pliesť zlo vyhýbania sa tehotenstvu, samotné, s potratom. Potrat nie je teologický problém: je to ľudský problém, medicínsky problém. Zabíja sa jedna osoba, aby sa druhá zachránila - v najlepšom prípade - alebo aby si [človek] mohol užívať. Je to proti Hippokratovej prísahe, ktorú lekári musia skladať. Je to zlo samé v sebe, nie je to náboženské zlo, na začiatku, nie, je to ľudské zlo. A samozrejme, keďže je to ľudské zlo - ako každé zabitie - je na odsúdenie. 

Naopak, vyhnúť sa tehotenstvu nie je absolútne zlo - v niektorých prípadoch - ako napríklad v tom, ktorý spomínal blahoslavený Pavol VI., to bolo jasné. 

Okrem toho, vyzval by som lekárov, aby urobili všetko preto, aby sa našli vakcíny proti týmto dvom komárom, ktoré prenášajú toto zlo: na tomto treba pracovať... Ďakujem.


Prepis celej tlačovej konferencie možno nájsť ::TU::

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-conferenza-stampa.html


L'aborto non è un "male minore". E' un crimine. E' fare fuori uno per salvare un altro. E' quello che fa la mafia. E' un crimine, è un male assoluto. Riguardo al "male minore": evitare la gravidanza è un caso - parliamo in termini di conflitto tra il quinto e il sesto comandamento. Paolo VI - il grande! - in una situazione difficile, in Africa, ha permesso alle suore di usare gli anticoncezionali per i casi di violenza. Non bisogna confondere il male di evitare la gravidanza, da solo, con l'aborto. L'aborto non è un problema teologico: è un problema umano, è un problema medico. Si uccide una persona per salvarne un'altra - nel migliore dei casi - o per passarsela bene. E' contro il Giuramento di Ippocrate che i medici devono fare. E' un male in sé stesso, ma non è un male religioso, all'inizio, no, è un male umano. Ed evidentemente, siccome è un male umano - come ogni uccisione - è condannato. Invece, evitare la gravidanza non è un male assoluto, e in certi casi, come in quello che ho menzionato del Beato Paolo VI, era chiaro. Inoltre, io esorterei i medici che facciano di tutto per trovare i vaccini contro queste due zanzare che portano questo male: su questo si deve lavorare... Grazie.


Aj keď pp.František nehovorí doslovné znenie pp.Pavla VI. o užívaní antikoncepcie, predsa upresňuje, že sa to týka užívania antikoncepcie v prípade znásilnenia žien. Taktiež hovorí, že sa jedná o menšie zlo, ale neupresňuje či sa to týka menšieho stupňa ťažkého hriechu alebo tým myslí len všedný hriech ako taký.

V každom prípade o antikoncepcii vieme, že je vždy potencionálnym abortívnym prostriedkom k nepriamemu potratu a preto pri porovnaní s oficiálnym učením Cirkvi si nemožno vykladať skutky a vyjadrenia pápežov tak, žeby sa mohli ženy rozhodnúť pre užívanie antikoncepcie.