10.11.2018 / Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

11.07.2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

 • Informácie pre voliča
  Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania
 • Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
  Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií
 • Informácie pre nezávislých kandidátov
  Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry
 • Volebná kampaň
  Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
 • Tlačivá a vzory
  Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane
 • Organizačno-technické zabezpečenie volieb
  Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
 • Financovanie volieb
  Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb
 • Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
  Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
 • Výsledky volieb
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí