Vyšiel štvrťročník Rozmer, časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

05.04.2018

Bratislava 4. apríla (TK KBS) V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer - časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt. Prinášame anotáciu čísla, ktorú pripravil Boris Rakovský.-Obsah čísla 1/2018Odvaha nemlčať - biblické slovo (Autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Dvadsať rokov po roku 0 - Rozmer si prednedávnom pripomenul dvadsiate výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti jeho šéfredaktor Boris Rakovský v rozhovore čitateľom priblížil, čo predchádzalo rozhodnutiu založiť takto orientovaný odborný časopis, spomenul niektoré z dôležitých udalostí, ktorým sa na svojich stránkach Rozmer bližšie venoval, a načrtol, ako sa zmenila naša spoločnosť vo svojich postojoch a nazeraní na sekty a nové náboženské hnutia. (Autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Sekty - fenomén na prahu tretieho tisícročia - Pravdepodobne prvým tematickým príspevkom, ktorý sme do redakcie dostali pred vyše dvadsiatimi rokmi, bol článok českého religionistu Ivana Štampacha. Autor sa v ňom pokúsil zadefinovať pojem sekta a objasnil, aké sú jej falošné a skutočné znaky. Taktiež poukázal na takzvanú zážitkovú religiozitu a ako príklad uviedol niektoré z početných náboženských zoskupení a smerov, ktoré sa svojím učením a praxou nachádzajú už za hranicou kresťanstva. (Autor: doc. ThDr. Ivan O. Štampach)

Skrytá, ale pravá tvár siekt - Prvý rozhovor uverejnený v časopise Rozmer 1/1998 bol so známym slovenským psychiatrom Alojzom Rakúsom, s ktorým sme sa pozhovárali o príčinách celosvetovej invázie siekt a o ich deštruktívnych psychomanipulatívnych praktikách. (Autor: ThDr. Boris Rakovský)

Mohlo by sa to stať aj mne? - Stručný, heslovitý článok, ktorý na podklade publikácie Kay M. Porterfieldovej O sektách (Lidové noviny, Praha 1997) prehľadne objasňuje, za akých okolností a kto sa môže stať obeťou deštruktívnych siekt a aké predispozície majú osobnosti, ktoré stoja na ich čele. (Spracoval: Mgr. Gabriel Martinický)

Pravda sama nestačí - Steven Hassan je vo svete známy ako vyhľadávaný odborník v oblasti psychického pôsobenia a manipulácie deštruktívnych siekt a kultov a na rôzne techniky kontroly myslenia, ktoré tak často tieto skupiny používajú. Ľudia z celého sveta, ktorých blízki sa ocitli v zajatí nejakej sekty alebo psychokultu, sa na neho obracajú s prosbou o pomoc. Prostredníctvom internetu Hassan dostáva množstvo otázok a tie najčastejšie, s jeho osobným dovolením, sme uverejnili v pilotnom čísle Rozmeru v roku 1998. (Preklad: Mgr. Dalibor Perašín)

Verili prví kresťania v reinkarnáciu? - V rubrike Polemika sme v rokoch 1998 až 2000 reagovali na argumenty siekt, ktoré protagonisti z okruhu smerov blízkych hnutiu New Age používali vo vzťahu ku kresťanstvu. Prvým takým tvrdením, s ktorým sa i dnes často stretávame, je názor, že takzvaná pravá, nesfalšovaná Biblia obsahovala zmienky o reinkarnácii, v ktorú údajne verili i prví kresťania. (Autor: doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.)

Ľudia sú veľmi ovplyvniteľní - Rozhovor so Stevenom Hassanom, zakladateľom Centra pre slobodu mysle (Freedom of Mind Resource Center), ktorý sa po svojej skúsenosti s Cirkvou zjednotenia (munistami) a tiež s takzvaným deprogramovaním stal profesionálnym výstupovým poradcom. Claire Klingenbergová ho na vlaňajšom pražskom kongrese Medzinárodnej akadémie práva a duševného zdravia oslovila s otázkou, za akých okolností je človek prístupný vstúpiť do deštruktívnej sekty, kto za to nesie zodpovednosť a ako sa týmto ľuďom dá pomôcť vymaniť sa z jej vplyvu. (Autorka: Mgr. Claire Klingenbergová)

Nekonfesionálne spirituality v období postmoderny (1) - V postmodernej spoločnosti vznikli spirituality, ktoré sa oddelili od náboženstiev alebo vznikli nezávisle na nich. Vzhľadom na to, ako využívajú rozličné náboženské či duchovné tradície, ale tiež manažérske a psychologické techniky a modernú technológiu, vznikajú rozmanité prístupy, ako túto spiritualitu praktizovať. Tieto "odviazané" spirituality možno presnejšie pomenovať ako nekonfesionálne či nadkonfesionálne. (Autor: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Náboženstvá pred príchodom Svetla (13) - Hinduizmus - India patrí medzi najstarobylejšie centrá ľudskej civilizácie. Na jej území dnes existuje mnoho nábožensko-filozofických systémov, duchovných prúdov a siekt. Podľa štatistických údajov z roku 2011 sa z približne 1,3 miliardy jej obyvateľov až takmer 80 percent hlási k hinduizmu, ktorý je tak po kresťanstve a islame tretie najpočetnejšie náboženstvo na svete. V tejto viacdielnej štúdii preskúmame jeho históriu, hlavné doktríny a rituály, ale i jeho súčasnú podobu a náboženské smery. (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.)

Rôzne tváre Boha (3) - Východné náboženstvá sa od monoteistických líšia predovšetkým vo vnímaní toho, čo považujú za najvyššiu skutočnosť. Kým teizmus nazerá na Boha ako na osobu, východné tradície ho naopak považujú za neosobné absolútno či neosobný najvyšší princíp. Tento rozpor vyvoláva otázku, či je vôbec možné a správne stotožňovať osobného Boha judaizmu, kresťanstva a islamu s neosobným poňatím boha vo východných náboženských systémoch. (Autor: Mgr. Igor Janiga)

Otázky a odpovede - V prvej listárni, ktorá vyšla v Rozmere 2/1998, sme odpovedali na otázky čitateľov týkajúce sa Silvovej metódy kontroly mysle, reiki a kultu kontroverzného indického guru Šrí Činmnoja.
Bludné náuky pokonštantínovského obdobia (2) - V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme predstavili arianizmus, duchovný smer známy predovšetkým popieraním trojjedinosti Boha a božstva Ježiša Krista. (Autor: Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom.Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2018 a 2017 je po 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2016 - každý iba za 4,00 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.TK KBS informoval Boris Rakovský