Vyšla inštrukcia o štúdiách kánonického práva pre manželské procesy

11.05.2018

Kongregácia pre katolícku výchovu vydala inštrukciu pre teologické fakulty a iné cirkevné akademické inštitúcie o príprave odborníkov v kánonickom práve so zameraním na manželské procesy.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Dokument s názvom "Štúdiá kánonického práva vo svetle reformy manželského procesu" bol vydaný 29. apríla 2018 po schválení pápežom Františkom. Ide v línii jeho motu proprio o reforme kánonických procesov o vyhlásení nulity manželstva Mitis Iudex Dominus Iesus resp. Mitis et misericors Iesus z roku 2015.

Ako vysvetlil v tlačovom komuniké z 3. mája sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu Mons. Angelo Vincenzo Zani, cieľom inštrukcie je "podporiť diferencovanú prípravu, predovšetkým akademickú, rozličných osôb povolaných pracovať na cirkevných súdoch, prípadne zapojených v manželskom a rodinnom poradenstve, pre ktoré sa vyžaduje aj adekvátna príprava v oblasti kánonického práva."

Riadnou cestou prípravy kánonistov naďalej zostáva licenciátne štúdium. Inštrukcia však chce dosiahnuť, aby vzdelávacie inštitúcie ponúkali aj "Diplom z manželského a procesného práva" ako nižšiu a kratšiu formu štúdia. Cieľovou skupinou sú hlavne tí, ktorým Apoštolská signatúra udelila dišpenz od akademického stupňa. Inštrukcia tiež kladie dôraz na nevyhnutné požiadavky na kvalitu prípravy.

Novinkou inštrukcie je možnosť zriaďovania oddelení resp. katedier kánonického práva na teologických fakultách či katolíckych univerzitách. "Inštrukcia chce podporiť a prehĺbiť právnu kultúru Cirkvi" a akademické inštitúcie sa jej majú prispôsobiť od akademického roku 2019/2020, uzatvára Mons. Zani.