Vyšla inštrukcia o zasvätených pannách Ordo virginum: Ecclesiae Sponsae Imago

05.07.2018

Vatikán 4. júla (RV) Dnes vo Vatikáne publikovali Inštrukciu o zasvätených pannách "Ecclesiae Sponsae Imago". Ide o prvý dokument vydaný Svätou stolicou, ktorý prehlbuje a rozvíja túto špeciálnu formu zasväteného života určenú ženám.Inštrukcia chce ponúknuť biskupom, zasväteným pannám a tým, ktoré sú vo formácii usmernenia a podporu. V dnešnej celkom novej situácii chce dať nový impulz tejto špeciálnej forme zasvätenia, ktorá umožňuje ženám zostať v ich bežnom kontexte života, bez toho, že by museli nosiť závoj. Po stáročia si táto forma uchovávala silu príťažlivosti, poukazujúc na bohatosť Cirkvi.

Stretnutie Ordo virginum v roku 2020

Dokument, ktorého názov v preklade znie "Obraz Cirkvi Nevesty" vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života. Ako pripomenul jej prefekt kardinál João Braz de Aviz, blíži sa 50 rokov od obnovenia starovekého stavu zasvätených panien Ordo virginum na žiadosť blahoslaveného Pavla VI. v roku 1970. Príležitosťou osláviť okrúhle výročie bude podľa slov brazílskeho kardinála medzinárodné stretnutie Ordo virginum v roku 2020 v Ríme spolu so Svätým Otcom.

Zasvätené panny vo svete

Nedávny Rok zasväteného života 2015-2016 okrem iného poukázal na pozoruhodný nárast počtu zasvätených panien na súčasných viac ako 5000. Prichádza viac žiadostí od diecéznych biskupov, ktorým je zverená pastoračná starostlivosť o Ordo virginum, aby mohli zachovať jeho identitu vzhľadom na rozmanité kultúrne kontexty, v ktorých sa prejavuje starobylá charizma a prihliadajúc na miestnu situáciu.
Text novej inštrukcie Ecclesiae Sponsae Imago sa začína hlbokou analýzou histórie, ktorá sa zameriava na symboly, obrady a tradície. Sekretár Kongregácie pre zasvätený život Mons. José Rodríguez Carballo v prezentačnom texte predstavil tri hlavné body obsahu inštrukcie.


1. Povolanie a svedectvo

Prvý bod sa týka povolania a svedectva Ordo virginum a vychádza z biblického a kristologického základu zasvätenia panien, predstavujúc charizmu, spirituálny ráz, formu života prijatú ženami, ktoré tvoria spoločenstvo. Inštrukcia zdôrazňuje absolútnu nezištnosť a mariánsky charakter tohto povolania, pripomínajúc, že cez panenské zasvätenie sa žena stáva "eschatologickým znakom Cirkvi, nevesty Kristovej".

Panny sú pozvané v prvom rade nasledovať Krista, prijmúc jeho spôsob života čistoty, chudoby a poslušnosti. Venujú sa modlitbe, obetám a skutom milosrdenstva nezanedbávajúc apoštolát a prijímajúc Evanjelium ako základnú normu pre svoj život, "stávajúc sa blížnymi" smerom k ženám a mužom týchto čias, zvlášť voči chudobným a núdznym. Zasvätené panny môžu žiť osamote alebo v rodine, spoločne s ostatnými zasvätenými a vo všetkých spôsoboch, ktoré pokladajú za lepšie vyjadrenie svojho povolania.

2. Diecézne zakorenenie

Druhá časť textu je venovaná cirkevnej štruktúre Ordo virginum v partikulárnych cirkvách a v univerzálnej Cirkvi. Zameriava sa na konkrétne aspekty diecézneho zakorenenia, ktoré musí vytvárať zväzok lásky, jednoty a vzájomnej spolupatričnosti.

Zasvätená sa musí cítiť ako dcéra partikulárnej cirkvi deliac sa o históriu svätosti, spolupracujúc na jej budovaní a na jej misii a Cirkev ju musí podporovať rôznymi spôsobmi. V tejto časti textu sa rozvíja aj všetko to, čo sa týka zotrvania, presunu do iných diecéz, prípadne zakladania nadácií kvôli ekonomickej podpore Ordo virginum.

3. Rozlišovanie a formácia

Tretia časť dokumentu sa napokon týka rozlišovania povolania a formácie v duchovnom a výchovnom zmysle. Je daný dôraz na úlohu diecézneho biskupa, ktorému prislúcha rozlíšiť povolanie ašpirantiek a kandidátok. Ďalej je to zabezpečenie primeranej počiatočnej formácie a dokončenie patričného rozlišovania na pripustenie k zasväteniu, ktorého sláveniu biskup predsedá. Nasleduje sprevádzanie a podpora členiek Ordo virginum počas ich permanentnej formácie.

Cesta posvätenia, fascinujúca a náročná

Mons. Carballo v prezentácii dokumentu uviedol: "Znovuobnovenie tejto formy života v Cirkvi sa zdá byť anachronizmom, ale je to akt dôvery v konanie Ducha, ktorý vedie mnohé ženy prijať a prežívať toto povolanie vo svetle cesty, ktorú prešla Cirkev počas storočí a podľa potrieb danej doby, ide o skutočnú cestu posvätenia, fascinujúcu a náročnú."

Posilnenie prítomnosti žien v Cirkvi

Táto výzva tiež prispieva k posilneniu a lepšiemu pochopeniu prítomnosti žien v Cirkvi a v Božom ľude. Podľa prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinála Braz de Aviza Ecclesiae Sponsae Imago "chce pomôcť objaviť krásu tohto povolania a pomôcť ukázať krásu Pána, ktorý premieňa život mnohých žien, ktoré to každodenne prežívajú."